UX Chojrak

Kalkulator doboru próby

Wielkość badanej przez ciebie populacji.

0.5

Odsetek populacji, w której występuje badana cecha. Ustaw 0.5, jeżeli nie masz pewności co do tej wartośc.

95%

Wskaźnik ten oznacza procentowo jak bardzo możemy być pewni wyników.

5%

O tyle procent może różnić się wynik badania od rzeczywistości. Jeśli chcesz obliczyć błąd maksymalny po badaniu, przewiń stronę w dół.

Takiej próby potrzebujesz do swojego badania.

Ile osób (jaka próba) do badania populacji?

Powyższy kalkulator wylicza dobór minimalnej próby respondentów w badaniu populacji (np. ankiecie).

Jeśli chcesz skorzystać z kalkulatora:

 • podaj bazową wielkość populacji (N),

 • określ wielkość badanej frakcji (P). Jeżeli nie wiesz, ile wynosi ten parametr, zostaw 0.5.

 • określ poziom ufności i błąd maksymalny. Jeżeli nie wiesz, czym są te parametry, zostaw domyślne wartości. 

Kończysz badanie? Sprawdź błąd maksymalny

Wielkość badanej przez ciebie populacji.

Liczba osób, które uczestniczyły w twoim badaniu.

0.5

Odsetek populacji, w której występuje badana cecha. Ustaw 0.5, jeżeli nie masz pewności co do tej wartości.

95%

Wskaźnik ten oznacza procentowo jak bardzo możemy być pewni wyników.

O tyle procent może różnić się wynik badania od rzeczywistości.

Nie wiesz ilu potrzebujesz osób do badania?

Jeśli szukasz efektywnego narzędzia do wyznaczania optymalnej wielkości próby dla swojego badania, to jesteś we właściwym miejscu. Zapraszam Cię do skorzystania z kalkulatora doboru próby, który pomoże Ci osiągnąć pewność statystyczną i precyzję w swoim projekcie badawczym.

Ten kalkulator jest przeznaczony do określania minimalnej liczby osób niezbędnych w próbie badawczej, przy uwzględnieniu określonych parametrów. Wykorzystywany jest do oszacowania koniecznej liczby respondentów w badaniu, zapewniającej minimalny poziom błędu pomiaru przy określonym poziomie ufności (np. 95%). Ustawione są domyślne wartości parametrów, często wybierane przez badaczy, jednak mogą być one dostosowywane według potrzeb.

Więcej informacji o badaniach populacji

Zazwyczaj około 390 osób wystarczy do zbadania populacji Polski.

Badania ilościowe, w kontekście nauk społecznych, odnoszą się do metod badawczych, które koncentrują się na gromadzeniu danych numerycznych oraz analizie ilościowej w celu zrozumienia zjawisk społecznych, ekonomicznych, psychologicznych czy innych obszarów życia ludzkiego.

Te badania są oparte na podejściu naukowym, które dąży do zbierania, analizowania i interpretowania danych w formie liczb i statystyk. W ramach badań ilościowych używa się różnych technik, takich jak ankiety, eksperymenty, obserwacje ilościowe czy analiza danych statystycznych, aby zbierać, klasyfikować i analizować informacje.

Cechą charakterystyczną badań ilościowych jest próba uzyskania wyników reprezentatywnych dla określonej populacji lub grupy ludzi. Metody te często wykorzystują duże próby badawcze, co pozwala na uogólnianie wyników na szersze populacje.

Dobieranie próby do badania populacji jest kluczowym krokiem w procesie badawczym, który ma na celu reprezentatywne i wiarygodne wnioskowanie na temat całej populacji na podstawie analizy próbki.

Oto kilka kroków, które pomogą w odpowiednim doborze próby:

 1. Definicja populacji: Zdefiniuj klarownie populację, czyli grupę osób, obiektów lub zjawisk, które chcesz zbadać. Populacja może być szeroka (np. wszyscy mieszkańcy danego kraju) lub bardziej ograniczona (np. osoby w określonym wieku i regionie).

 2. Określenie celu badania: Zdefiniuj, jaki cel ma badanie. Czy chcesz wyciągnąć wnioski ogólne o populacji, czy może skoncentrować się na konkretnej charakterystyce lub zachowaniu?

 3. Wybór metody próbkowania: Istnieje wiele metod próbkowania, z których każda ma swoje zalety i wady. Przykładowe metody to:

  • Losowe próbkowanie proste: Każdy element populacji ma równą szansę być wybranym do próby.
  • Próbkowanie warstwowe: Populacja jest podzielona na warstwy, a następnie losuje się próbki z każdej warstwy.
  • Próbkowanie wielostopniowe: Polega na losowaniu kolejnych etapów próbkowania, na przykład najpierw losuje się regiony, a potem losuje się próbki z wybranych regionów.
  • Próbkowanie nielosowe (dla celów specjalistycznych): Próbkowanie, które nie opiera się na losowaniu, ale na celowo wybranych kryteriach lub dostępności respondentów.
 4. Określenie wielkości próby: Wielkość próby ma znaczenie dla jej reprezentatywności. Im większa próba, tym bardziej dokładne mogą być wyniki. Istnieją statystyczne metody określania odpowiedniej wielkości próby, które zależą od poziomu ufności i marginesu błędu akceptowalnego w badaniu.

 5. Realizacja próby: Po dokonaniu wyboru metody próbkowania i określeniu wielkości próby, przeprowadź proces losowania lub wyboru uczestników w sposób zgodny z wybraną metodą.

 6. Ankieta i zbieranie danych: Przeprowadź badanie na wybranej próbie zgodnie z zaplanowaną metodą, zbierając dane, które pozwolą na analizę i wyciągnięcie wniosków na temat całej populacji.

 7. Analiza i interpretacja danych: Po zebraniu danych, przeprowadź analizę statystyczną, interpretując wyniki w kontekście całej populacji. Upewnij się, że wnioski i generalizacje wyciągnięte z próby są uzasadnione i mają statystyczną wiarygodność.