UX Chojrak

zajawka słownika UX

Słownik pojęć UX

Zbieram tu różne pojęcia i tłumaczę ich sens.
Spis treści

Doświadczenie użytkownika, ogólny sposób, w jaki ludzie odbierają interakcję z produktem, stroną internetową, aplikacją czy usługą.

Stopień, w jakim produkt, system lub usługa może być łatwo używany i zrozumiany przez określonych użytkowników w określonym kontekście. Obejmuje to łatwość nauki, efektywność użytkowania, zapamiętywalność, błędy oraz satysfakcję użytkownika podczas interakcji z produktem czy usługą. Ocena użyteczności pomaga identyfikować obszary do poprawy w doświadczeniu użytkownika.

Interfejs użytkownika, część produktu, która umożliwia interakcję między użytkownikiem a systemem.

Proces oceny produktu, w którym użytkownicy testują produkt pod kątem łatwości używania, zrozumiałości i ogólnej satysfakcji.

Metoda porównawcza, w której prezentowane są różne warianty produktu lub strony użytkownikom w celu określenia, który wariant ma lepsze wyniki.

Metoda badawcza polegająca na grupowaniu informacji lub elementów interfejsu poprzez prośbę użytkowników o zorganizowanie ich w logiczne kategorie lub grupy. Umożliwia to zrozumienie sposobu, w jaki użytkownicy organizują i interpretują informacje, co pomaga projektantom w tworzeniu bardziej intuicyjnej struktury informacyjnej lub nawigacji w produkcie.

Zapewnienie, że produkt, strona internetowa czy aplikacja są dostępne i użyteczne dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Wczesna wersja produktu lub interfejsu, która symuluje działanie ostatecznego rozwiązania, umożliwiając testowanie i ocenę użyteczności.

Szkic lub uproszczony zarys strony internetowej, aplikacji lub interfejsu, przedstawiający rozkład elementów bez szczegółowego projektu graficznego.

Opis fikcyjnej postaci reprezentującej grupę docelową produktu, pomagający zrozumieć potrzeby, cele i zachowania użytkowników.

Projektowanie interfejsów, które dostosowują się do różnych urządzeń i rozmiarów ekranów, zapewniając spójne doświadczenie użytkownika.

Zasady ogólne wykorzystywane do oceny interfejsów użytkownika, ustanowione w celu identyfikacji potencjalnych problemów UX.

Mapa podróży klienta to narzędzie wizualizacyjne, które przedstawia całą sekwencję etapów, jakie klient przechodzi od momentu zetknięcia się z produktem lub usługą, aż do zakończenia interakcji. Obejmuje ona całość doświadczenia, w tym emocje, potrzeby, oczekiwania i bariery, z którymi klient styka się na każdym etapie.

Mapa podróży klienta pomaga głębiej zrozumieć perspektywę klienta oraz identyfikować obszary wymagające optymalizacji.

Struktura i organizacja informacji w produkcie lub interfejsie, aby ułatwić użytkownikom nawigację i zrozumienie treści.

Obszar strony internetowej widoczny bez potrzeby przewijania ekranu. Termin ten wywodzi się z prasy, gdzie najważniejsze informacje umieszczane były na górnej części gazety, widocznej od razu po złożeniu. W UX odnosi się to do części strony, która jest od razu widoczna po załadowaniu bez konieczności przewijania, co ma znaczenie dla pierwszego wrażenia użytkownika oraz kluczowych informacji lub działań, jakie projektanci chcą, aby użytkownicy podjęli bezpośrednio po wejściu na stronę.

Właściwość projektu lub interfejsu, która umożliwia łatwe dostosowanie się do zmieniających się potrzeb, rozmiarów i ilości użytkowników.

Wskazówki lub elementy interfejsu użytkownika, które sugerują użytkownikom możliwe akcje lub sposoby interakcji. Dzięki afordancji użytkownicy są w stanie łatwiej zrozumieć, jak korzystać z produktu lub interfejsu poprzez zastosowanie elementów graficznych, kształtów czy stylów, które wskazują na ich funkcje i sposoby użycia.

Technologia, która umożliwia maszynom wykonywanie zadań, które zwykle wymagają ludzkiej inteligencji. W projektowaniu UX, AI może być wykorzystywana do personalizacji doświadczeń użytkownika, automatyzacji procesów, analizy danych użytkowników czy do zapewnienia lepszych rekomendacji.

Średnia wartość zamówienia – miara wyrażająca średnią kwotę, jaką klient wydaje podczas jednego zakupu. W kontekście e-commerce, AOV jest istotnym wskaźnikiem, który pomaga zrozumieć, jakie są zachowania zakupowe klientów i jak zwiększyć wartość sprzedaży dla każdego zamówienia.

Technika komunikacyjna, w której osoba słuchająca aktywnie koncentruje się na komunikacji werbalnej i niewerbalnej drugiej osoby. W kontekście UX, aktywne słuchanie może być wykorzystywane podczas zbierania informacji zwrotnych od użytkowników w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb, problemów i preferencji.

Technika sprzedaży polegająca na zachęcaniu klienta do zakupu droższego produktu lub usługi, niż ten pierwotnie zamierzał.

Strategia sprzedaży, w której klientowi proponowane są dodatkowe produkty lub usługi związane tematycznie lub komplementarne do tych, które już zakupił.

System informatyczny, który integruje różne procesy biznesowe i funkcje w jednej platformie, umożliwiając zarządzanie zasobami firmy, takimi jak finanse, produkcja, sprzedaż, czy logistyka.

Narzędzie do zarządzania danymi, które łączy funkcje arkusza kalkulacyjnego z bazą danych, umożliwiając tworzenie elastycznych systemów organizacji i śledzenia informacji.

Conversion rate optimization. Proces optymalizacji strony internetowej lub kampanii marketingowej w celu zwiększenia wskaźnika konwersji, czyli odsetka użytkowników podejmujących pożądaną akcję, np. zakupu produktu lub zapisu na newsletter.

Schemat lub plan szczegółowo opisujący koncepcję, projekt lub proces, służący jako podstawa do realizacji danej koncepcji lub projektu.

W kontekście User Experience (UX), dywergencja może odnosić się do różnic między oczekiwaniami użytkowników a rzeczywistym doświadczeniem korzystania z produktu lub usługi. Jest to odchylenie lub rozbieżność pomiędzy tym, co użytkownik oczekuje od interakcji z interfejsem, a tym, co faktycznie dostaje.

Badania Rite to termin, który może odnosić się do różnych dziedzin, ale najczęściej jest używany w kontekście badań marketingowych. Badania Rite (czasem nazywane także badaniami RITE, co jest akronimem od „Rapid Iterative Testing and Evaluation”) to proces szybkiego testowania i oceny produktów, interfejsów użytkownika, stron internetowych lub aplikacji w celu zidentyfikowania i eliminacji problemów oraz poprawy użytkowalności i doświadczenia użytkownika.

Mockup to rodzaj wizualnego modelu lub prototypu, który jest używany do prezentacji projektu, zwykle w kontekście projektowania interfejsów użytkownika, stron internetowych, aplikacji mobilnych, materiałów marketingowych itp. Mockup jest uproszczonym wizualnym odwzorowaniem, które przedstawia wygląd i układ elementów projektu, ale zazwyczaj nie zawiera funkcjonalności ani interaktywności.

Kategorie